ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អ្នកសៀមរាប! ន...

អ្នកសៀមរាប! នឹងដាច់ភ្លើងជិត១០ម៉ោង ២ថ្ងៃជាប់គ្នា

0

សៀមរាប: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីសៀមរាប បានឲ្យដឹងថា​ អគ្គិសនីសៀមរាប នឹងធ្វើការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីនៅលើបន្ទប់ភ្លើង និងPMT ដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់