ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ដាច់ភ្លើង! សៀ...

ដាច់ភ្លើង! សៀមរាបនឹងដាច់ភ្លើង២ថ្ងៃ

0

សៀមរាប: យោងតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីសៀមរាបបានឲ្យដឹងថា នឹងធ្វើការផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ចរន្ត២ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី១៦និង១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧នៅតំបន់បន្ទប់ភ្លើង និងPMT មួយចំនួនទៅតាមពេលវេលានិងទីកន្លែងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់