ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សាំងនៅតែបន្តធ...

សាំងនៅតែបន្តធ្លាក់ថ្លៃ!

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម លេខ ០៩៨ពណ.អវឯ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ ដែលចេញអំពីថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ទន: សម្រាប់អនុវត្តពីថ្ងៃទី២២ មិថុនា ដល់ថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ បានឲ្យដឹងថា ស្ថានីយប្រេងឥន្ធន:ទាំងអស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ត្រូវអនុវត្តការលក់ តាមតារាតម្លៃរបស់ក្រសួង ដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់