ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ត្រៀមអ្នកព្រះ...

ត្រៀមអ្នកព្រះសីហនុ! ស្អែកដាច់ភ្លើង២ម៉ោង

0

ព្រះសីហនុ: យោងតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីព្រះសីហនុបានឲ្យដឹងថា នៅថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ អគ្គិសនីព្រះសីហនុនឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តជាបណ្ដោះអាសន្ននៅតំបនមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់