ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អគ្គិសនីកម្ពុ...

អគ្គិសនីកម្ពុជា និងធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃ ការប្រើប្រាស់ចរន្តអគ្គិសនីមានកម្លាំងលើសពី១MW!!

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជា បានឲ្យដឹងថា រោងចក្រ និងសហគ្រាសធំៗ ដែលប្រើប្រាស់អគ្គិសនីមានកម្លាំងលើសពី1MW ឡើងទៅ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងបណ្តាខេត្ត និងធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃពី ០.១៦៥ USD/kWh មកត្រឹម០.១៤ USD/kWh។
ព័ត៌មានលម្អិតមានដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់