ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អ្នកកំពង់ត្រា...

អ្នកកំពង់ត្រាច ថ្ងៃសៅរ៍ដាច់ភ្លើងហើយ!

0

កំពត: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹង របស់អគ្គិសនីសាខាកំពង់ត្រាច បានឲ្យដឹងថា នៅថ្ងៃទី៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ អគ្គិសនីសាខាកំពង់ត្រាច នឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីបណ្តោះអាសន្ន ទៅតាមពេលវេលានិងទីតាំងដូចខាងក្រោម ៖

មតិយោបល់