ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អ្នកសៀមរាប នឹ...

អ្នកសៀមរាប នឹងដាច់ភ្លើងរយៈពេល២ថ្ងៃ!

0

សៀមរាប: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីសៀមរាប បានឲ្យដឹងថា ​នៅថ្ងៃទី១៦​ និង១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ អគ្គិសនីសៀមរាប នឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីបណ្តោះអាសន្នទៅតាមបណ្តាទីតាំងដូចខាងក្រោម ៖

មតិយោបល់