ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ចង់ដឹងទេ នៅខេ...

ចង់ដឹងទេ នៅខេត្តណាខ្លះធ្លាក់ភ្លៀង!

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមផេក ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានបង្ហាញពីតារាង បរិមាណទឹកភ្លៀងកក់ខែ ដែលបានធ្លាក់តាមបណ្តារាជធានី-ខេត្ត ទាំង២៥ ដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់