ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ​អ្នកសៀមរាប! ...

​អ្នកសៀមរាប! ថ្ងៃទី០១និងទី០៤ ខែកុម្ភៈ នឹងដាច់ភ្លើងហើយ..

0

​សៀមរាប: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីសៀមរាប បានឲ្យដឹងថា នៅថ្ងៃទី០១ ខែកុម្ភ: និងថ្ងៃទី០៤ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០១៨ វេលាម៉ោង៨ព្រឹក ដល់ម៉ោង១០ព្រឹក នឹងធ្វើការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់