ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ខណ្ឌជាច្រើនក្...

ខណ្ឌជាច្រើនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ នឹងដាច់ភ្លើងក្នុងចន្លោះរយៈពេល៤ថ្ងៃ!

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថា ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ រហូតដល់ថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ អគ្គិសនីកម្ពុជា នឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីបណ្តោះអាសន្ន ទៅតាមពេលវេលានិងទីតាំងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់