ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ពិព័រណ៌រូបភាព...

ពិព័រណ៌រូបភាព ក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលរវាងសម្តេចតេជោ ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគ្រឹស្គសានិកនៅកម្ពុជា

0

មតិយោបល់