ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមជួយShare! ...

សូមជួយShare! គ្រឹះស្ថានឥណទានជនបទចំនួន២៦ ត្រូវធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការ!

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចពាក់ពន្ធ័មេត្តាជ្រាបថា ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា សមម្រេចដកហូតវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការចុះបញ្ជីរបស់គ្រឹះស្ថានឥណទានជនបទ (ប្រតិបត្តិករឥណទានជនបទ) ចំនួន២ និងអនុញ្ញាតឲ្យគ្រឹះស្ថានឥណទានជនបទចំនួន២៤ បញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការជាគ្រឹះស្ថានឥណទានជនបទតាមការស្នើសុំរបស់គ្រឹះស្ថាន ដែលមានដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់