ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ​ត្រៀមអាវភ្លៀ...

​ត្រៀមអាវភ្លៀងឲ្យហើយទៅ​!​ ចាប់ពីថ្ងៃ២៩ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃ០៧ខែតុលា ភ្លៀងនឹងបន្តធ្លាក់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេស

0

​យោងតាមការព្យាករណ៍អាកាសធាតុ (ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៩ ខែកញ្ញា ដល់ថ្ងៃទី ០៧ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៨) ៖
– ភ្លៀងនឹងបន្តធ្លាក់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេស ។
– តំបន់ទំនាបកណ្តាល និងតំបន់ខ្ពង់រាប ប្រឈមនឹងជំនន់ទឹកភ្លៀង៕

មតិយោបល់