ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមជួយShare! ...

សូមជួយShare! ដំណឹងល្អសម្រាប់ការប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា និងបុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តក្រសួងបរិស្ថាន ចូលបម្រើការងារជាមន្ត្រីរាជការក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងបរិស្ថានសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨

0

ភ្នំពេញ: សូមជួយShare! ដំណឹងល្អសម្រាប់ការប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា និងបុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តក្រសួងបរិស្ថាន ចូលបម្រើការងារជាមន្ត្រីរាជការក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងបរិស្ថានសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨ ៖

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.