ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ក្រសួងសុខាភិប...

ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសឲ្យឈប់ប្រើប្រាស់ ឬទិញផលិតផលកាហ្វេ Coffee Like មានផ្ទុកក្នុងឱសថសម័យឈ្មោះ Sildenafil និង Tadalafil

0

ដើម្បីជ្រាបព័ត៌មានលម្អិត សូមមើល និងអានសេចក្ដីប្រកាសដូចខាងក្រោម៖

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.