ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមជួយShare! ...

សូមជួយShare! ដំណឹងល្អ តោះមកមើលបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជន បរិញ្ញាបត្រគិលាននុបដ្ឋាក ដែលប្រឡងជាប់ចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងសុខាភិបាល

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមសេចក្តីប្រកាស របសើក្រសួងសុខាភិបាល បានបង្ហាញពី បញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជន បរិញ្ញាបត្រគិលាននុបដ្ឋាក ដែលប្រឡងជាប់ចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងសុខាភិបាល ដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់