ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ក្រសួងសុខាភិប...

ក្រសួងសុខាភិបាល៖ ហាមមិនឲ្យប្រើ​​ឱសថបុរាណបំប៉នផ្លូវភេទបុរសឈ្មោះ« អន្ទង់ស»​គ្មានចុះបញ្ជិកានិងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាត

0

ក្រសួងសុខាភិបាល៖ ហាមមិនឲ្យប្រើ​​ឱសថបុរាណបំប៉នផ្លូវភេតបុរសឈ្មោះ« អន្ទង់ស»​គ្មានចុះបញ្ជិកានិងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាត៖

មតិយោបល់