ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ដំណឹងល្អសូមជួ...

ដំណឹងល្អសូមជួយShare! សាលារាជធានីភ្នំពេញ ប្រកាសជ្រើសរើសមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យ មន្ត្រីសម្ភាសន៍ និងមន្ត្រីបំរុង…

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញ បានឲ្យដឹងស្តីពីការជ្រើសរើសមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យ មន្ត្រីសម្ភាសន៍ និងមន្ត្រីបំរុង សម្រាប់អនុវត្តការងារជំរឿនទូទៅប្រជាជន នៅរាជធានីភ្នំពេញឆ្នាំ២០១៩ ៖

មតិយោបល់