ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ដំណឹងល្អសម្រា...

ដំណឹងល្អសម្រាប់មន្ត្រីរាជការ សម្រាប់ការបើកប្រាក់បៀវត្សរៀងរាល់២សប្តាហ៍ម្តងក្នុង១ខែ …

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមសារាចររបស់រាជរដ្ឋាភិបាល បានចេញស្តីពីការកំណត់នីតិវិធីសម្រាប់ការបើកផ្តល់ប្រាក់បៀវត្សរៀងរាល់២សប្តាហ៍ម្តងក្នុងខែនីមួយៗជូនមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល និងមន្ត្រីសាធារណ:ផ្សេងទៀត៖

មតិយោបល់