ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អ្នកព្រះសីហនុ...

អ្នកព្រះសីហនុ! ថ្ងៃទី១៥និង១៦ខាងមុខនេះ នឹងដាច់ភ្លើងនៅតាមតំបន់មួយចំនួន!

0

យោងតាមការជូន​​ដំណឹងរបស់អគ្គិសនី ខេត្តព្រះសីហនុ ស្តីពីការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីដើម្បីធើ្វការជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ និងតម្លើងបរិក្ខារនានាមួយចំនួន នៅថ្ងៃទី១៥ និងថ្ងៃទី១៦ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៨ នៅតំបន់មួយចំនួនទៅតាមពេលវេលា និងទីកន្លែងដូចខាងក្រោម៖​

មតិយោបល់