-

សូមជួយ Share សម្រាប់អ្នកចង់រៀនតនៅបរទេស! ក្រសួងបរិស្ថាន ជូនដំណឹងស្ដីពីការផ្ដល់អាហារូបករណ៍ ទៅសិក្សាបន្តនៅប្រទេសអូស្ត្រាលី

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមមើល និងអានសេចក្ដីជូនដំណឹងសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងបរិស្ថាន ដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់