ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អ្នកនៅភ្នំពេញ...

អ្នកនៅភ្នំពេញ ដឹងដាច់ភ្លើងថ្ងៃណាខ្លះទេ?

0

ភ្នំពេញ: សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី នៅតំបន់មួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញុ៕

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.