ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមជួយ Share!...

សូមជួយ Share! អ្នកភ្នំពេញត្រៀមវាងផ្លូវ នឹងមានការបិទផ្លូវ

0

ភ្នំពេញ: ដើម្បីជ្រាប់ច្បាស់ សូមមើល និងអានសេចក្ដីជូនដំណឹងរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់