សូមបងប្អូនប្រយ័ត្នផង! ស្តែងៗណាស់

កំពង់ឆ្នាំង: នៅវេលាម៉ោងជាងរសៀលថ្ងៃទី៣១ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៩ នេះអ្នកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ ៥មកដល់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកំពុងតែមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះរូបសំណាកក្លោងទ្វារឆ្នាំងយក្សដែល
អាជ្ញាធរធ្វើគ្មានគុណភាពសោះបាក់ធ្លាក់សង្កត់រថយន្តស្តែងៗចាប់តាំងពីមុនបុណ្យទន្លេ មកដល់ថ្ងៃនេះក្លោង
ទ្វារ រូបឆ្នាំង៣ហើយដែលត្រូវបានបាក់ធ្លាក់។រឿងនេះអាជ្ញាធរត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងពាក់ព័ន្ធទៅនឹង
សុវត្ថិភាពប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរ៕

មតិយោបល់