ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ហ្វេសប៊ុសឈ្មោ...

ហ្វេសប៊ុសឈ្មោះ Kha-Leang.com-Abe Shopផ្សាយលក់នៅផលិតផលឳសថបំប៉ន ត្រូវហាមឃាត់ដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាត ពីក្រសួងសុខាភិបាល

0

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការហាមឃាត់គនណីហ្វេសប៊ុសឈ្មោះ Kha-Leang.com-Abe Shop កំពុងផ្សព្វផ្សាយលក់នៅផលិតផលឳសថបំប៉នសុខភាព​ និង គ្រឿងសម្អាងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាត ពីក្រសួងសុខាភិបាល៕

 

មតិយោបល់