ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ មានដឹងអត់ មូល...

មានដឹងអត់ មូលដ្ឋានគិតពន្ធប្រថាប់ត្រា ផុតកំណត់ថ្ងៃណា?

0

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមមើល និងអានសេចក្ដីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់