ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អាជ្ញាធរ នឹងច...

អាជ្ញាធរ នឹងចាត់វិធានការចំពោះការជួល-ឲ្យខ្ចី ឬផ្ដល់មធ្យោបាយធ្វើដំណើរគ្រប់ប្រភេទដល់ជនបរទេស

0

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូម​មើល និងអានសេចក្ដីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់