ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ត្រៀមៗ អ្នកខេ...

ត្រៀមៗ អ្នកខេត្តសៀមរាប នឹងមានការផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីរយៈពេល០៤ថ្ងៃ ក្នុងតំបន់មួយចំនួន

0

សៀមរាប: អគ្គីសនីសៀមរាប នឹងការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្ត ដើម្បីអនុវត្តន៍ការងារជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ ដំឡើងបរិក្ខារនាៗ រយ:ពេល០៤ គឺចាប់ពី ថ្ងៃទី២៨,២៩,៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ និងថ្ងៃទី ០២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ នៅតំបន់មួយចំនួនទៅតាមពេលវេលា និងទីកន្លែងដូចខាងក្រោម៖

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.