ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមបងប្អូនប្រ...

សូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្ន!! ចំពោះឱសថបូរាណខ្មែរ ផាន់រុង ដែលផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្តាញសង្គមហ្វ៊េសបុក គ្មានចុះបញ្ជិកា និងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល

0

ក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញប្រកាសព័ត៌មានហាមឃាត់ការនាំចូលលក់ ចែកចាយ និងផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្តាញសង្គមហ្វ៊េសបុក នូវឱសថបុរាណឈ្មោះឱសថបូរាណខ្មែរ ផាន់រុង គ្មានចុះបញ្ជិកា និងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល៕

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.