ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សេចក្ដីជូនដំណ...

សេចក្ដីជូនដំណឹង! រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនឹងចាប់ផ្ដើមកាត់ដាក់លូប្រអប់មេកាត់ដើម្បីកាត់បន្ថយការស្ទះនារដូវវស្សា

0

សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងបន្ថែមដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិត៖

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.