ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ការហាមឃាត់គណន...

ការហាមឃាត់គណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Lady Beauty Online Shop កំពុងផ្សាយលក់ឳសថគ្មានចុះបញ្ជិកា និងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល

0

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការហាមឃាត់គណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Lady Beauty Online Shop កំពុងផ្សាយលក់ឳសថគ្មានចុះបញ្ជិកា និងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល

 

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.