សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីកម្ពស់ទឹក និងអាកាសធាតុក្នុងរដូវវស្សាឆ្នាំ២០១៩នេះ

បើចង់ជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់