ក្រសួងសុខាភិបាលនឹងអនុវត្តការចុះទិដ្ឋាការ បញ្ជិកាឱសថ ឧបករណ៍បរិក្ខារពេទ្យ និងចុះប្រវេទន៍គ្រឿងសម្អាង តាមប្រព័ន្ធ Online ចាប់ពីខែ…

ភ្នំពេញ: ក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការចុះទិដ្ឋាការ បញ្ជិកាឱសថ ឧបករណ៍បរិក្ខារពេទ្យ និងចុះប្រវេទន៍គ្រឿងសម្អាង តាមប្រព័ន្ធ Online ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់