អ្នកកំពង់ចាមមានដឹងថ្ងៃដាច់ភ្លើងហើយឫនៅ?

កំពង់ចាម: អគ្គិសនីកំពង់ចាមមានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនអតិថិជនឲ្យបានដឹងថា នឹងមានការផ្អាកចរន្តប្រើប្រាស់បណ្ដោះអាសន្នទៅតាមពេលវេលាម៉ោង ដូចខ្លឹមសារទាំងស្រុងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់