តើបងប្អូនចង់ដឹងទេថាកម្ពស់ទឹកទន្លេមានការប្រែបួ្រលយ៉ាងណាថ្ងៃនេះ?

ភ្នំពេញ: ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមបានចេញសេចក្ដីប្រកាស ស្ដីអំពី កម្ពស់ទឹកទន្លេមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់