ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ក្រសួងធនធានទឹ...

ក្រសួងធនធានទឹកបានចេញព័ត៌មានអំពីកម្ពស់ទឹកទន្លេ

0

ភ្នំពេញ: ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានចេញព្រឹតិ្តបត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្អស់ទឹក៖

មតិយោបល់

Loading...