ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ មូលហេតុនៃការផ...

មូលហេតុនៃការផ្អាកចរន្តអគ្គិសនី នៅខេត្តព្រះសីហនុ

0

ព្រះសីហនុ: អគ្គិសនីកម្ពុជាខេត្តព្រះសីហនុមានកិត្តិយសជម្រាមជូនព័ត៌មានដល់អតិថិជនខេត្តបានដឹងអំពី ការផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីជាបណ្តោះអាសន្ន នៅទីតាំង និងពេលវេលាម៉ោងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់

Loading...