ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អ្នកកំពតមានដឹ...

អ្នកកំពតមានដឹងថ្ងៃផ្អាកចរន្តអគ្គិសនីហើយឫនៅ?

0

កំពត: អគ្គិសនីកំពតនឹងធ្វើការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី នៅក្នុងតំបន់មួយចំនួន ទៅតាមពេលវេលា និងទីតាំងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់