ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមជួយ Share ...

សូមជួយ Share ឱ្យបានទូលំទូលាយផង! ក្រសួងសុខាភិបាល ហាមឃាត់ឱសថការីទាំងអស់ ចែកចាយ និងតាំងលក់ឱសថឈ្មោះ Ketosteril Tablet គ្មានលេខបញ្ជិកា

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមផេកនាយកដ្ឋានឱសថ ចំណីអាហារ បរិក្ខារពេទ្យ បានឲ្យដឹងថា ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញប្រកាសព័ត៌មាន ដល់ប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានី ខេត្តវេជ្ជបណ្ឌិត ឱសថការីទាំងអស់ស្តីពីការហាមឃាត់ការចែកចាយ និងតាំងលក់ឱសថឈ្មោះ Ketosteril Tablet គ្មានលេខបញ្ជិកាដែលស្រដៀងទៅនឹងឱសថពិតឈ្មោះ Ketosteril Tablet មានលេខបញ្ជិកា CAM N0477 IP-16 ពីក្រសួងសុខាភិបាលរបស់គ្រឹះស្ថានអាហរ័ណ នីហរ័ណឱសថ មេហ្គា ឡាយសាយអិនស៍ ភីធីវាយ លីមិធីក៕

មតិយោបល់