ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមជួយស៊ែរ! ដ...

សូមជួយស៊ែរ! ដំណឹងព្យាបាលអត់គិតថ្លៃ

0

ព្រះវិហារ: មន្ទីរក្រសួងសុខាភិបាលសូមជូនដំណឹងដល់ពលរដ្ឋ ទាំងអស់ក្នុងខេត្តឲ្យបានជ្រាប់ថា៖

មតិយោបល់