ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អ្នកខណ្ឌឫស្សី...

អ្នកខណ្ឌឫស្សីកែវមានដឹងដាច់ទឹកថ្ងៃណាហើយឫនៅ?

0

ភ្នំពេញ: សេចក្ដីជូនដំណឹងនៃការដាច់ទឹក នៅខណ្ឌឫស្សីកែវ៖

មតិយោបល់