ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ នៅខេត្តកំពតព្...

នៅខេត្តកំពតព្រឹកនេះ កំពុងមានភ្លៀងធ្លាក់…

0

កំពត: នៅព្រឹកថៃ្ងទី៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩នេះ មេឃកំពុងមានភ្លៀងធ្លាក់ ក្នុងកម្រិតខ្សោយ-មធ្យម នៅគ្រប់ស្រុក-ក្រុង ខេត្តកំពត៕

មតិយោបល់