ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ តើបងប្អូនចង់ដ...

តើបងប្អូនចង់ដឹងកម្ពស់ទឹកមានការកើនឡើង ឫស្រកចុះដែរទេ?

0

ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមមើលសេចក្ដីប្រកាសរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមខាងក្រោម៖

មតិយោបល់