ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ មន្ទីអភិវឌ្ឍន...

មន្ទីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តតាកែវ មានកន្លែងសម្រាប់សិស្សានុសិស្ស ស្នាក់នៅពេលដែលមកប្រលងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិខាងមុខនេះ!

0

តាកែវ:  មន្ទីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តតាកែវ មានកន្លែងសម្រាប់សិស្សានុសិស្ស ស្នាក់នៅពេលដែលមកប្រលងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិខាងមុខនេះ!

 

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.