ចាប់ពីថ្ងៃនេះ អាជ្ញាបណ្ណប្រកបអាជីវកម្មល្បែងភ្នាល់តាមម៉ាស៊ីនអេឡិចត្រូនិចអនឡាញគ្រប់ប្រភេទ ត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលចេញសារាចរសម្រេចបញ្ឈប់ការចេញឲ្យ

ភ្នំពេញ: ចាប់ពីថ្ងៃនេះ អាជ្ញាបណ្ណប្រកបអាជីវកម្មល្បែងភ្នាល់តាមម៉ាស៊ីនអេឡិចត្រូនិចអនឡាញគ្រប់ប្រភេទ ត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលចេញសារាចរសម្រេចបញ្ឈប់ការចេញឲ្យទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
សូមអានសារាចរណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល៖

មតិយោបល់