សេចក្តីជូដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលក្រុងសិរីសោភ័ណ ដល់លោក លោកស្រី ម្ចាស់សណ្ឋាគារ និងផ្ទះសំណាក់ ក្នុងអំឡុងពេលប្រឡប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

បន្ទាយមានជ័យ: សេចក្តីជូដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលក្រុងសិរីសោភ័ណ ដល់លោក លោកស្រី ម្ចាស់សណ្ឋាគារ និងផ្ទះសំណាក់ ក្នុងអំឡុងពេលប្រឡប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៩ដល់២០ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ ដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់