សូមជួយ Share លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង ឱ្យបងប្អូនបានដឹង និងរាយការណ៍អំពីបទល្មើសផ្សេងៗ ដើម្បីឱ្យកម្លាំងចុះបង្ក្រាបបានទាន់ពេលវេលា

កំពង់ឆ្នាំង: យោងតាមផេកមូលដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថក្រុងកំពង់ឆ្នាំង បានចេញផ្សាយលេខទូរស័ព្ទ ទំនាក់ទំនងបន្ទាន់ កងរាជអាវុធហត្ថ ២៥ រាជធានី -ខេត្ត
សូមជួយ Share ឱ្យបងប្អូនបានដឹង និងរាយការណ៍អំពីបទល្មើសផ្សេងៗ ដើម្បីឱ្យកម្លាំងចុះបង្ក្រាបបានទាន់ពេលវេលា៕

មតិយោបល់