សាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំពេញ និងសាលាឧទ្ធរណ៍ តំបន់បាត់ដំបង តំបន់ត្បូងឃ្មុំ និងតំបន់ព្រះសីហនុ ត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរ

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមមើល និងអានព្រះរាជក្រឹត្យដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់