ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អ្នកសៀមរាបត្រ...

អ្នកសៀមរាបត្រៀមៗ នឹងមានការដាច់ភ្លើងរយៈពេល ៥ថ្ងៃ

0

សៀមរាប: យោងតាមផេកអគ្គិសនីសៀមរាប បានឲ្យដឹងថា នឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តក្នុងតំបន់មួយចំនួនក្នុងខេត្តសៀមរាប រយ:ពេល០៥ ថ្ងៃ

ដើម្បីអនុវត្តការងារជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ តម្លើងបរិក្ខារនានា អគ្គិសនីសៀមរាប និងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តរយ:ពេល០៥ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៣ រហូតដល់ ថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ នៅតំបន់មួយចំនួនទៅតាមពេលវេលាដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់