ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ តើបងប្អូនចង់ដ...

តើបងប្អូនចង់ដឹងកម្ពស់ទឹកមានការហក់ឡើង ឫស្រក់ចុះយ៉ាងណាទេ?

0

ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកខាងក្រោម៖

មតិយោបល់